NOTICES

NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!! NOTICE NOTICE NOTICE!!!!

Mr. Krishna Prasad Sharma

 • Chairperson

 • +977-984503203

Mr. Madan Krishna Timalsina

 • Vice chairperson

 • +977-984503203

Mr. Bimal Phuyal

 • Secretary

 • +977-984503203

Mrs. Devaki Karki

 • Treasurer

 • +977-984503203

Dr. Deepa Pandey

 • Director

 • +977-984503203

Mr. Pushpa Raj Gautam

 • Director

 • +977-984503203

Mr. Rameshwor Phuyal

 • Director

 • +977-984503203